J.M Vet Group


تصمیم گیری در ارتباط با شروع تولید و ابداع رنجی از محصولات ارگانیک هم بیانگر استراتژی سبزاندیشی کمپانی آگـراس ایتالیـا و هم افزایـش سطح اطلاعات مصرف کننـدگان در زمینه ی اهمیت حفاظـت از محیط زیست و بالا رفتن تقاضا جهت محصولات ارگانیک می باشد.
در دهه گذشته میزان مصرف محصولات ارگانیک توسط انسان ها بر طبق آمار دو برابر شده و این امر موجب ایجاد انگیزه در سایر بخش های بازار غذا شده است.
با نگاهی مشابه به حیوانات، بدون شک می توان انتظار داشت که این آمار در زمینه ی خوراک حیوانات نیز در آینده ای نزدیک قابل انتظار می باشد.
تمامی محصولات Schesir BIO دارای این خصوصیات می باشند:

- غذاهای بالانس شده و کامل برای تمامی نژادهای سگ و گربه
- تائید شده به عنوان محصول ارگانیک و تحت کنترل موسسه CCPB که با مجوز وزارت کشاورزی ایتالیا به عنوان مجموعه ای مستقل مسئولیت تائید صلاحیت محصولات ارگانیک را بر عهده دارد.
- قابلیت هضم بسیار بالا
- عاری از هر نوع رنگ دهنده و یا نگهدارنده
- فرموله شده با پروتئین حیوانی به عنوان ماده اولیه اصلی
- عاری از خشونت و عدم تست بر روی حیوانات، همچون تمامی محصولات کمپانی آگراس هیچ گونه آزمایـش خشونـت آمیزی جهت تسـت این محصـولات بر روی حیوانـات انجام نپذیرفـته اسـت.
- دارای فرمولاسیون تائید شده توسط دپارتمان دامپزشکی دانشگاه بولونیا ایتالیا که معتبرترین دانشگاه واقع در این کشور، در زمینه خوراک حیوانات و تحقیقات مربوطه به آن می باشد.
پروتئین های حیوانی همواره ماده اصلی تمامی این محصولات هستند. مـرغ به کار رفتـه در این محصـولات ارگانیـک بوده و با تغـذیه ارگانیـک در مزرعه به صورت طبیعی پرورش یافته اند.
این محصـولات حـاوی میـوه های طبیـعی همـچون سیب، انبه هندی، آناناس و کرنبـری قرمـز می باشند.
تمامی این محصولات تولید ایتالیا هستند و مواد اولیه آنها از منابع مورد تائید و قابل ردگیری اتحادیه اروپا گرفته شده است.
تمامی غلات به کار رفته در این محصولات توسط مؤسسه CCPB به لحاظ ارگانیک بودن، تایید شده می باشند. چرا که این غلات در مزارع حفاظت شده با روش های طبیعی کشت می شوند (در این مزارع از آفت کش ها و کودهای شیمیایی استفاده نمی شود) و دانه ها در خاکی کاشته شده که با کودهای ارگانیک تغذیه می شوند.
تمامی این محصولات با یک نوع منبع پروتئین حیوانی فرموله شده و مونوپروتئین می باشند که از بروز واکنش های آلرژیک در حیوانات جلوگیری نماید.

J.M Vet Group